ATRODIET SAVU AUTOMAŠĪNUMarka

Visi modeļi

Visi degvielas veidi

Visas pārnesumkārbas
Visas vietas

Saistību atruna

TERMINI

Mājas lapa - visu ar domēnu http://www.aldcarmarket.lv/ un tā apakšdomēnu starpniecību iegūstamo interneta dokumentu (t.sk. attēlu, .php, .html u.c. failu) kopums.

Pārvaldītājs - Mājas lapas īpašnieks un pārvaldītājs ir SIA “ALD Automotive”, reģistrācijas Nr.50003825931.

Lietotājs – jebkura persona, kas izmanto Mājas lapu, izņemot Pārvaldītāju.

Pakalpojumi – Pakalpojumi, kurus ar Mājas lapas starpniecību piedāvā Pārvaldītājs Lietotājam.

 • 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
  • 1.1. Lai izmantotu mājas lapu, Lietotājam jāpiekrīt zemāk norādītajiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem (turpmāk – Lietošanas noteikumi) un jāņem vērā tajos noteiktā Mājas lapas izmantošanas kārtība un citi noteikumi. Ieejot Mājas lapā un to izmantojot, Lietotājs no brīvas gribas un bez ierobežojumiem, piekrīt Lietošanas noteikumiem un apstiprina, ka tiem ir lielāks spēks nekā visiem iepriekšējiem līgumiem, kas tikuši noslēgti Lietotāja un Pārvaldītāja starpā. Ja Lietotājs pilnībā nepiekrīt Lietošanas noteikumos noteiktajai Mājas lapas izmantošanas kārtībai un citiem nosacījumiem no brīvas gribas un bez ierobežojumiem, Lietotājam nav tiesības izmantot Mājas lapu. Mājas lapas lietošana tiek uzskatīta par katra Lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām.
  • 1.2. Ar Mājas lapas lietošanu šajā līgumā jāsaprot visu Mājas lapā esošo dokumentu jebkāda veida izmantošana un lejupielādēšana.
  • 1.3. Mājas lapas izmantošana atļauta tikai ar tai paredzētajiem pārlūkiem: Firefox, Internet Explorer, Opera utt. Mājas lapas izmantošana nav atļauta ar programmu palīdzību, kas nosūta http://www.aldcarmarket.lv/ Mājas lapai automātiskus pieprasījumus ar jebkādu mērķi.
  • 1.4. Mājas lapas izmantošana ir iepazīšanās ar tajā ievietoto dokumentu saturu ar vispārējiem mērķiem paredzēta interneta pārlūka palīdzību un informācijas lejupielādēšana mājas lapā atbilstoši šim līgumam.
  • 1.5. Visu darbību veikšanai, kas neietilpst 1.4.punktā definētajā Mājas lapas tradicionālajā lietošanā, nepieciešama iepriekšēja Pārvaldītāja rakstiska atļauja.
  • 1.6. Mājas lapā piedāvātās iespējas un tajā publicēto informāciju Lietotājs izmanto godprātīgi, netraucējot citus lietotājus, sistēmas, Pārvaldītāja vai Mājas lapas satura sekmīgu darbību.
  • 1.7. Lietotājs nav tiesīgs veikt jebkādas darbības, kas būtu vērstas pret Mājas lapas sistēmas drošību, stabilitāti, ātrdarbību. Jebkādas darbības, kas var traucēt Mājas lapas normālai funkcionēšanai, ir sodāmas saskaņā ar Krimināllikuma 241.panta 2.daļā "Par patvaļīgu piekļūšanu automatizētai datorsistēmai" noteikto.
 • 2. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
  • 2.1. Mājas lapa un viss tās saturs, ieskaitot (taču ne tikai) datu bāzes, visus tekstus un attēlus un to autortiesības, pieder Pārvaldītājam. Visas atbilstošās tiesības ir aizsargātas, ja nav norādīts citādi. Tai skaitā Pārvaldītājam pieder autortiesības uz Mājas lapā piedāvāto lietoto automašīnu datiem, lietoto automašīnu fotogrāfijām, jaunumiem un foruma paziņojumiem u.c. informāciju.
  • 2.2. Lietotājam nav tiesību nodot Mājas lapā ievietotos datus vai darbus lietošanā trešajām personām, izmantojot Mājas lapu, jo šādas tiesības pieder tikai Pārvaldītājam.
  • 2.3. Gadījumā, ja autortiesības vai ar autortiesībām saistītās tiesības, vai datu bāzes veidotāju tiesības tiek pārkāptas, Pārvaldītājs vēršas tiesā un/ vai policijā, iesniedzot pieteikumu par krimināllietas un/ vai civillietas ierosināšanu.
 • 3. CITI NOTEIKUMI
  • 3.1. Pārvaldītājam ir tiesības, atbilstoši Pakalpojumu un Mājas lapas attīstībai, vienpusēji mainīt Lietošanas noteikumus.
  • 3.2. Pārvaldītājs informē Lietotājus par lietošanas noteikumu izmaiņām ar Mājas lapas starpniecību. Katrs Lietotājs atsevišķi par Lietošanas noteikumu maiņu informēts netiek.
  • 3.3. Pārvaldītājam ir tiesības ierobežot vai anulēt Lietotāja izmantošanas tiesības, ja Lietotājs pārkāpj šos lietošanas noteikumus.
  • 3.4. Pārvaldītājs neatbild par Mājas lapā ievadītās Informācijas patiesumu un negarantē tās precizitāti, ņemot vērā, ka Mājas lapai ir tikai informatīvs raksturs. Pārvaldītājs neatbild par Mājas lapā publicētās informācijas izmantošanas un Mājas lapas darbības iespējamajām sekām un jebkādiem zaudējumiem vai citiem tiesību aizskārumiem, kas Lietotājam šajā sakarā radušies vai var rasties nākotnē.
  • 3.5. Visi pušu strīdi, kas rodas šo Lietošanas noteikumu sakarā, tiek galīgi izšķirti tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.